Warunki uczestnictwa

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji kursu CFA zwanego dalej kursem CFA, kursem lub szkoleniem, tryb i warunki wpisu na listę uczestników oraz warunki rezygnacji ze szkolenia.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Organizator – firma „Kursmaklerski.pl” z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaden-Bandrowskiego 9/48,

Kurs CFA zwany także kursem lub szkoleniem – organizowane przez Organizatora szkolenie przygotowujące do egzaminu CFA,

Zamawiający – nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, kierująca Uczestnika lub Uczestników do udziału w kursie,

Uczestnik – osoba uczestnicząca lub osoba wskazana przez Zamawiającego do uczestnictwa w kursie CFA.

Informacje podstawowe

 1. Dzień szkoleniowy trwa do 8 godzin zegarowych; zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9, kończą się najpóźniej o godzinie 17.
 2. Zajęcia odbywają się w terminie i miejscu określonym w ofercie szkolenia.
 3. Organizator zapewnia usługi cateringowe; podczas trwania szkolenia ogólnodostępne są zimne i ciepłe napoje: kawa, herbata, woda, soki; suchy prowiant, słodkie przekąski.
 4. Uczestnik otrzymuje przygotowane przez prelegenta materiały szkoleniowe zawierające skrypty wykładowcy oraz zbiory zadań.
 5. Uczestnik po szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 6. Uczestnik po zakończeniu szkolenia ma możliwość konsultacji z wykładowcą drogą mailową bądź telefoniczną w sprawie dowolnego zadania, czy niezrozumiałej kwestii.

  Warunki uczestnictwa w kursie CFA

 7. Warunkiem uczestnictwa w kursie CFA jest:
  a) przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa znajdującego się na stronie internetowej Organizatora zawierającego dane Uczestnika w szczególności: imię, nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail; Zamawiający wysyła dane Uczestnika bądź Uczestników drogą elektroniczną za pomocą formularza bądź za pośrednictwem e-maila,
  b) wpłacenie całości kwoty 3700 zł lub pierwszej raty w wysokości 1700 zł na rachunek Organizatora znajdujący się na stronie internetowej Organizatora
 8. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie CFA jest równoznaczne z akceptacją warunków szkolenia zawartych w niniejszym Regulaminie.
 9. Po złożeniu zgłoszenia, najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik otrzyma e-mail zawierający szczegółowe informacje dotyczące szkolenia.
 10. W ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty całości kwoty bądź pierwszej raty Uczestnik bądź Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający wpis na listę słuchaczy.
 11. Otrzymany e-mail gwarantuje Uczestnikowi rezerwację miejsca na kursie.
 12. W ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania płatności drugiej raty Uczestnik bądź Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający dokonanie wpłaty drugiej raty.
 13. Uczestnik bądź Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu.
 14. W przypadku, gdy wyczerpie się liczba miejsc na daną edycję kursu, cała kwota, wpłacona na konto Organizatora po pojawieniu się informacji na stronie internetowej o zamknięciu listy słuchaczy, zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych na wskazany rachunek bankowy.
 15. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność wpłat na rachunek Organizatora.
 16. Złożenie rezygnacji z kursu za pośrednictwem e-maila nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora); cała wpłacona kwota zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych na wskazany rachunek bankowy.
 17. W przypadku nie złożenia rezygnacji bądź złożenia rezygnacji później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu, wpłacona wcześniej kwota nie zostanie zwrócona.
 18. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach Organizator nie zwraca wniesionej opłaty. Uczestnik ma prawo do uczestnictwa w zajęciach kolejnej edycji kursu.
 19. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu innego Uczestnika.
 20. Uczestnik otrzymuje fakturę VAT na pierwszych zajęciach kursu; na życzenie, faktura VAT może zostać wysłana drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem poczty na wskazany przez Uczestnika bądź Zamawiającego adres po dokonaniu płatności, a przed rozpoczęciem zajęć.
 21. Na prośbę Uczestnika bądź Zamawiającego, podstawą płatności za kurs może być wystawiona wcześniej przez Organizatora i przesłana drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem poczty faktura pro forma.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym poinformuje Uczestników telefonicznie i drogą mailową najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 23. W przypadku odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych, na wskazany rachunek bankowy.
 24. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie szkolenia w miejscu i czasie wskazanym w ramowym programie zajęć,
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i czasu szkolenia; o takiej zmianie Organizator zobowiązuje się powiadomić Uczestników telefonicznie i drogą mailową najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku nie zaakceptowania zmian przez Uczestnika, cała wpłacona kwota zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych, na wskazany rachunek bankowy.

  Postanowienia końcowe

 25. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 26. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 27. Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2013 roku.